UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 MAART

Aan alle leden van de Egmondse Reddingsbrigade ons kenmerk:     113006   Egmond aan Zee, 18 februari 2013   Beste leden,  Namens het bestuur nodig ik je hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de ERB. Deze wordt gehouden op maandag 11 maart2013 inde kazerne aan de Schipper van de Plasstraat 4 te Egmond aan Zee. De aanvang van de vergadering is om 19.30 uur.  AGENDA.
 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 20 februari 2012 (afgedrukt in de Redlijn, en op de ERB website)
 3. Ingekomen- en uitgaande stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag secretaris 2012 (afgedrukt in de Redlijn, en op de ERB website)
 6. Jaarverslag penningmeester 2012
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Begroting en investeringen 2014
 9. Pauze
 10. Bestuursverkiezing
 11. Bestuursbeleid met presentaties
 12. Bespreking zomerwerk
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
  Agendapunt 10; Bestuursverkiezing. Volgens rooster zijn René Groen, Melanie Kager en Jasper Corts aftredend. Zij zijn allen herkiesbaar. Agendapunt 11; Bestuursbeleid. Er wordt een presentatie en toelichting gegeven over de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Bergen.   Het bestuur rekent op een goede opkomst en een prettige vergadering. Namens het bestuur, R. Groen, secretaris