Gevolgen nucleaire top voor reddingsbrigades

Maatregelen op het land, in/op de Noordzee en ten aanzien van  gebruik C2000

Op  24 en 25 maart 2014 komen er in het World Forum in Den Haag 58 wereldleiders  bijeen voor een nucleaire topbijeenkomst (NSS), om concrete afspraken te  maken om nucleair terrorisme te voorkomen. Tijdens de top zijn er ook  duizenden delegatieleden en journalisten aanwezig, waardoor deze twee dagen  veel impact hebben op de wegen naar de stad toe en de route Den  Haag-Schiphol, op Den Haag, op Noordwijk en omliggende gemeenten maar ook de  Noordzee. Voor een goed verloop van deze conferentie worden grootse  beveiligingsmaatregelen genomen, deze gelden ook voor (het werkgebied van) de  reddingsbrigades, op het land, in/op de Noordzee en met betrekking tot  C2000. Door middel van deze nieuwsbrief informeert Reddingsbrigade Nederland over de  impact die de NSS top heeft op de werkzaamheden van de reddingsbrigades. Dat  betreft met name de bereikbaarheid van locaties in en rond Den Haag en  Noordwijk/Duin- en Bollenstreek, maar ook hoofdverkeersroutes voor veel  brigades richting Reddingsbrigade Nederland. Daarnaast geldt een zeer strikte  instructie voor het gebruik (dan wel juist niet gebruiken) van C2000. Leest u  deze informatie goed; hij kan voor u van groot belang zijn!

Landmaatregelen

De gevolgen van de NSS zijn het grootst in Den Haag en dan met name in de  directe omgeving van het World Forum maar ook omwonenden van het Kurhaus in  Scheveningen krijgen te maken met maatregelen, de gemeente heeft speciale  aandacht voor de bewoners van dit gebied door middel van informatieavonden.  Voor het vervoer van delegaties worden wegen en rijbanen in en buiten Den  Haag tijdelijk afgesloten, alle verkeersmaatregelen zijn onder voorbehoud van  wijzigingen en tot op de dagen van de top zelf kunnen er nog wijzigingen  zijn. Automobilisten die van Schiphol naar Den Haag rijden (en andersom) via  de A5, A4, A44 en N44 moeten rekening houden met afsluitingen van zondag 23  maart 16.00 uur tot maandag 24 maart 16.00 uur en van dinsdag 25 maart 13.00  uur tot woensdagochtend 26 maart 5.00 uur. De afsluiting van deze wegen kan ook de bereikbaarheid  van het Landelijk Bureau in IJmuiden voor diverse brigades beperken!  De NSS heeft van vrijdag 21 maart 17:00 uur tot donderdag 27 maart 17:00  uur invloed op de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek en ook  Noordwijk, want de kustgemeente is gastheer van twee delegaties. Zij zullen  overnachten in Grand Hotel Huis ter Duin en Hotels van Oranje. Het verkeer  van en naar deze hotels zal in Noordwijk zorgen voor diverse veiligheids- en  verkeersmaatregelen met name rondom beide hotels. Maar ook in overige delen  van Noordwijk. Men dient met de verschillende maatregelen rekening te houden.  De gemeente heeft speciale aandacht voor de bewoners van dit gebied door  middel van informatieavonden. Rondom beide hotels worden veiligheidszones  ingericht, waar de grenzen van deze zones worden getrokken en welke manieren  van legitimeren en aanmelden hiervoor gelden is nog niet bekend.

Beveiliging Noordzee

De beveiligingsmaatregelen zijn bedoeld om ordeverstoringen vanaf de zee  te voorkomen en te handhaven gedurende de NSS. De maatregelen hebben als doel  de directe omgeving van hotels met NSS-gasten aan de kust van Scheveningen en  Noordwijk te beveiligen. Uitgangspunt bij de beveiligingsmaatregelen op zee  en aan de kust is dat gedurende de NSS vrij gebruik van de Noordzee mogelijk  is voor alle soorten gebruikers, mits dit de veiligheid van het evenement of  de goede orde niet verstoort. Daarom kan vanaf één kilometer uit de kust de  scheepvaart in principe normale doorgang vinden. De territoriale zee tussen  Zandvoort en Monster (de zandmotor) wordt aangemerkt als ‘beveiligd zeegebied’.   Alle schepen/objecten in dit gebied zijn bij de politie bekend (schip,  lading, bemanning en eigenaar). Tijdens de NSS bevinden zich binnen het  beveiligde zeegebied marine- en politieschepen. Deze monitoren het  scheepvaartverkeer en onderhouden contact met de schepen die zich in dit  gebied bevinden. Zo nodig geven de beveiligingseenheden aanwijzingen aan het  scheepvaartverkeer of vinden er inspecties plaats. Ter hoogte van Noordwijk en  Scheveningen zal de strook zee vanaf de laagwaterlijn tot 1 kilometer uit de  kust niet toegankelijk zijn voor de alle scheepvaart. De  haven van Scheveningen blijft wel bereikbaar. Voor de overige kustplaatsen  gelden vooralsnog geen beperkingen. De scheepvaart wordt onder andere over de  verhoogde paraatheid en de beperkingen geïnformeerd door middel van Berichten  aan Zeevarenden. De scheepvaart wordt op verschillende manieren gevraagd hun  medewerking te verlenen. Zo is het van belang de marifoon continue uit te  luisteren. Zo kunnen de beveiligingseenheden contact leggen indien dit  gewenst is. Verder wordt de scheepvaart gevraagd de aanwijzingen van de  politie en marine in het beveiligde zeegebied op te volgen. Tijdens de NSS gelden er beperkingen betreffende het gebruik van het strand  en zeegebied voor de navolgende gebieden: ter hoogte van Noordwijk is er een  gesloten gebied tussen de strandpalen 81.0 en 82.5 zeewaarts gelegen deel tot  1 km uit de kust en ter hoogte van Scheveningen is er een gesloten gebied  tussen de Noordpier van de haven van Scheveningen tot de wandelpier ook hier  is een sluiting van toepassing tot 1 km uit de kust, de wettelijke grondslag  hiervoor is een noodverordening. Buiten deze gebieden is er geen sluiting  maar is wel extra toezicht. Het Kustwachtcentrum wil exact weten wie er zich  in het gebied bevind dat direct aansluit op de bovengenoemde gebieden tot een  afstand van 12 mijl uit de kust. Er  wordt vriendelijk verzocht om vanaf 21 tot en met 24 maart geen oefeningen te  houden in het voornoemde gebied. Indien er een reddingsbrigade-eenheid wordt ingezet  ten behoeve van het verlenen van noodhulp (enkel op verzoek van de  Veiligheidsregio en/of Kustwacht) dan dient deze eenheid dat zo spoedig  mogelijk kenbaar te maken aan het Kustwachtcentrum te Den Helder, hierbij  dienen ook de namen van de hulpverleners worden doorgegeven. Alle hulpverleners dienen zich te  kunnen legitimeren indien daar naar gevraagd wordt door een bevoegd  ambtenaar. Tijdens de NSS verzoekt ook de Kustwacht zo min  mogelijk gebruik te maken van C2000 om het netwerk zo min mogelijk te  belasten al dat niet noodzakelijk is.

Gebruik C2000

Let op: het gebruik  van C2000 wordt voor reddingsbrigades tijdens de NSS beperkt! Als bijzondere gebruiker heeft Reddingsbrigade Nederland de mogelijkheid om  van C2000 gebruik te maken voor uitvoering van de rampentaak inclusief  oefeningen ter voorbereiding. Daarnaast gebruiken diverse reddingsbrigades  C2000 voor de reguliere (bewakings)taak. Tijdens de NSS ligt er een grote druk op het communicatiesysteem C2000.  Vanwege deze verwachte grote drukte en de beschikbare capaciteit van C2000 is  op verzoek van de Nationaal Commandant NSS en het Veiligheidsberaad gevraagd  om voorafgaand en  tijdens de NSS (van 22 maart tot en met 26 maart 2014) C2000  verbindingsmiddelen niet te gebruiken en deze zoveel mogelijk uit te zetten. Een  uitzondering hierop is natuurlijk de noodzakelijke inzet van uw  verbindingsmiddelen voor de afhandeling van een incident tijdens deze  periode, dit dan enkel in overleg met de Veiligheidsregio, Kustwacht en/of  Reddingsbrigade Nederland.

Meer info

Met enkele reddingsbrigades zijn vanuit de organisatie van de NSS c.q. de  gemeente of veiligheidsregio specifieke afspraken gemaakt voor inzet in deze  periode met betrekking tot de NSS. Voor hen gelden de afspraken die met de  officiële instanties zijn gemaakt. Check voor meer actuele en gedetailleerde informatie over de NSS en daarbij  de bijbehorende (beveiligings)maatregelen:

NSS 2014

Deze nieuwsbrief wordt ook nog specifiek verstuurd aan de contactpersonen van  de NRV-eenheden van Reddingsbrigade Nederland en de daarbij behorende  C2000-contactpersonen van deze NRV-eenheden. Reddingsbrigade Nederland wil  van elke C2000-gebruiker van de NRV een ontvangstbevestiging van de  verstuurde instructie omtrent de omgang met C2000, zodat geborgd is dat deze  wordt nageleefd. Wij danken iedereen voor de medewerking hieraan.