UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 MAART 2016

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING   Aan alle leden van de Egmondse Reddingsbrigade   ons kenmerk:      116008 Egmond aan Zee, 26 februari 2016   Beste leden, Namens het bestuur nodig ik je hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de ERB. Deze wordt gehouden op maandag 21 maart 2016 in de kazerne aan de Schipper van de Plasstraat 4 te Egmond aan Zee. De aanvang van de vergadering is om 19.30 uur.   AGENDA
 1. Opening
 2. Respectvol omgaan met elkaar
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 16 maart 2015 (afgedrukt in de Redlijn, Notulen Algemene ledenvergadering 16-3-2015 of op de ERB website)
 4. Ingekomen- en uitgaande stukken
 5. Mededelingen
 6. Jaarverslag secretaris 2015 (afgedrukt in de Redlijn, Jaarverslag secretaris 2015 of op de ERB website)
 7. Jaarverslag penningmeester 2015
 8. Verslag kascontrolecommissie
 9. Begroting 2017
 10. Pauze
 11. Bestuursverkiezing
 12. Bestuursbeleid met presentaties
 13. Bespreking zomerwerk
 14. Stichting Vrienden van de ERB
 15. Rondvraag
 16. Sluiting
  Agendapunt 11, Bestuursverkiezing: Volgens rooster zijn Jasper Corts en René Groen aftredend. Beide zijn herkiesbaar. Simone Dekker heeft haar bestuursfunctie teruggegeven vanwege haar aanstaande wereldreis. Omdat René Groen heeft aangegeven in 2017 tussentijds af te treden draagt het bestuur Annika de Boer en Shannon van Beek voor als nieuwe bestuursleden. Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering, zoals statutair vastgelegd in artikel 11.3, en ondersteund door tenminste 10 stemgerechtigde leden, schriftelijk bij het secretariaat aanmelden.   Agendapunt 12, Bestuursbeleid: Er zal een presentatie worden gegeven over de uitkomst van de onlangs gehouden enquête. Het bestuur rekent op een goede opkomst en een prettige vergadering.   Namens het bestuur, René Groen, secretaris
2022 © Reddingsbrigade Egmond - Site by ON / OFF Marketing