Nieuwsbrief Reddingsbrigade Nederland

Website
Bestuursnieuwsbrief – 23 november 2018

Reddingsbrigade Zwolle krijgt traditionele reddingsboei bij viering 100-jarig bestaan

Reddingsbrigade Zwolle heeft het 100-jarig bestaan gevierd in zwembad De Vrolijkheid. Het jubileumprogramma startte zaterdag 17 november met een reünie voor (oud-)leden. Tegelijkertijd konden de juniorleden zich uitleven op een stormparcours in het achtbanenbad. Voorafgaand aan het officiële gedeelte werd in de verenigingsruimte gezamenlijk genoten van een buffetmaaltijd.
Reddingsbrigade Zwolle kreeg bezoek van bondssecretaris Sonja Robben, die namens het bestuur van Reddingsbrigade Nederland felicitaties voor het bereiken van deze mijlpaal overbracht. Zij overhandigde aan voorzitter Stefan Bos de traditionele reddingsboei, met daarop de datum 24 augustus 1918.
Prestatie
,,Tijdens de viering heb ik gesprekken gevoerd met diverse aanwezige leden”, bericht Robben. ,,De leden zetten zich op alle terreinen in: opleiding, waterhulpverlening in de eigen regio, maar ook in Zeeland, in Den Helder en op Texel als strandwachten. Reddingsbrigade Zwolle is een zeer actieve en gezellige brigade. Ondanks de feestelijkheden waren er uiteraard ook activiteiten die voor de leden gewoon doorgaan, zoals de zwemlessen en de begeleiding van de sinterklaasintocht. Ik heb de voorzitter niet alleen gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan, wat op zich al een prestatie is, maar ook met zoveel bevlogen leden, die lang lid blijven en zich lang blijven inzetten, en met het feit dat het ze lukt om ook de jeugd aan te trekken als lid.”
Dankbetuiging
De jubilaris greep de receptie aan voor een dankbetuiging aan drie personen. Anneloes Aaij trad onlangs af als bestuurslid Preventie & Hulpverlening. Mark Duijf werd recentelijk tot Lid van Verdienste van Reddingsbrigade Zwolle benoemd. Louis van den Berg, al sinds 1972 lid en zeer actief, kreeg de bondspenning van Reddingsbrigade Nederland. Na het officiële gedeelte kon er weer gezwommen worden en kreeg eenieder de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje samen te zijn in de verenigingsruimte. Paul Duijf van de afdeling Promotie bericht: ,,Het bestuur van Reddingsbrigade Zwolle kijkt tevreden terug op het jubileumfeest en wil iedereen die heeft bijgedragen aan het succes hartelijk danken.” Een uitgebreider artikel over de viering van het 100-jarig bestaan van Reddingsbrigade Zwolle staat hier.

Benoeming Jolanda van Dalen tot ‘Dame in the Order of Lifesaving’

Jolanda van Dalen, chef de mission van het Nationaal Team Lifesaving Senioren (NTLS) van Reddingsbrigade Nederland, kreeg donderdag 22 november een hoge onderscheiding tijdens het galadiner van de Wereldkampioenschappen Lifesaving in het Australische Glenelg. De International Life Saving Federation (ILS) beloonde haar met de titel ‘Dame in the Order of Lifesaving’.
Van Dalen was al op de hoogte gesteld van het eerbetoon, maar moest voor de officiële uitreiking wachten tot dit programmaonderdeel van de Lifesaving World Championships Adelaide 2018 (LWC 2018). Hierbij waren onder anderen Koen Breedveld, algemeen directeur van Reddingsbrigade Nederland, en Erik van Daalen, bondsbestuurslid (portefeuillehouder Sport) van Reddingsbrigade Nederland en voorzitter van de Sportraad, present. De ILS gaf als toelichting: ‘In recognition of your devotion to the cause of the saving of life in the aquatic environment’. Reactie In een eerste reactie laat Van Dalen weten: ,,Wow! Ik ben supertrots. Het is erg eervol deze onderscheiding te mogen ontvangen. Dank aan de ILS en Reddingsbrigade Nederland, mijn familie en alle lifesavingvrienden voor het vertrouwen, de steun en de mogelijkheid die ik heb gekregen om het werk voor de lifesavingsport al die jaren te mogen uitvoeren.”

Benoeming Peter Ouwendijk tot lid Financiële Commissie NOC*NSF

Peter Ouwendijk, penningmeester in het bestuur van Reddingsbrigade Nederland, is benoemd tot lid van de Financiële Commissie (FC) van sportkoepel NOC*NSF. Dat gebeurde maandag 19 november tijdens de algemene vergadering in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem.
Voor deze functie ontstond een vacature, omdat Jan Los van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) aangaf niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming na afloop van zijn eerste termijn. De voordracht van Ouwendijk kwam tot stand na gesprekken met twee kandidaten, die door een commissie uit vijf ‘zeer geschikte en competente kandidaten’ werden geselecteerd. Toelichting In een toelichting van NOC*NSF staat: ,,De commissieleden hebben zich bij de selectie van de kandidaten laten leiden door de wens om te komen tot een zo goed mogelijke afspiegeling van de vereniging in de FC.” Daarin wordt ook gesteld: ,,Peter Ouwendijk is penningmeester van de Reddingsbrigade Nederland (sinds 2013). Hij is werkzaam als bedrijfsadviseur en controller. Van 2014-18 was hij wethouder Financiën voor de gemeente Westland. Hij is al jaren actief als lifeguard-vrijwilliger bij de reddingsbrigade.” André Bolhuis, die zelf als NOC*NSF-voorzitter op 20 mei 2019 tijdens de algemene vergadering vertrekt, heette hem welkom met een bos bloemen. Ouwendijk is benoemd tot november 2022. Een lid van de FC van NOC*NSF blijft maximaal twee termijnen van vier jaar aan.

Opening Maritiem Centrum Egmond kroon op langlopende samenwerking

Maritiem Centrum Egmond is geopend. Twaalf jaren van plannen maken, overleggen, tekenen en bouwen gingen eraan vooraf. Na de officiële handelingen, toespraken voor genodigden en een besloten rondleiding, was zaterdag 10 november vanaf 13.30 uur ook het publiek welkom om een kijkje te nemen. Het gebouw werd grotendeels afgewerkt door vrijwilligers van KNRM Egmond, de Egmondse Reddingsbrigade (ERB) en Stichting Egmonder Pinck.
Maritiem Centrum Egmond (Boulevard Zuid 5) is gebouwd door Bouwbedrijf Tervoort Egmond in opdracht van Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) IJmuiden. Het gezamenlijke onderkomen werd mogelijk gemaakt door steun van vele bedrijven en particulieren; niet alleen in financiële zin, maar ook in de vorm van bouwmaterialen, arbeid, inrichting, machines en apparaten.
Uitwisseling KNRM Egmond werkt al tientallen jaren nauw samen met de ERB. Als motto gold dan ook ‘Dit is een samenwerking, niet een samenvoeging’. In een toelichting van deze partners wordt gesproken van ‘een logisch gevolg van de natuurlijke uitwisseling van vrijwilligers tussen beide organisaties’. ,,Een aantal heeft een functie bij beide instanties en veel van de opstappers zijn ooit begonnen bij de reddingsbrigade.”
Sleutel
Het programma van de openingsdag kende indrukwekkende onderdelen. Een enorme symbolische sleutel werd vanuit een helikopter aangereikt aan jeugdleden van de ERB, die deze op hun beurt overhandigden aan key-betrokkenen. Sprekers onder hen waren Hetty Hafkamp (burgemeester gemeente Bergen), Rutger van Slobbe (voorzitter raad van toezicht KNRM), Jan Rijpstra (bestuursvoorzitter KNBRD / Reddingsbrigade Nederland). Allen gaven aan onder de indruk te zijn van het resultaat van de intensieve samenwerking. De genodigden bekeken tevens een film over de bouw. In de gezamenlijke kantine staat een bar annex koffietafel, die gemaakt is van een reddingsboot en onder het motto ‘Redden is samenwerken’ door Reddingsbrigade Nederland als cadeau is geschonken. Een uitgebreider artikel over de opening van Maritiem Centrum Egmond staat hier.

Geringe verandering voor brigades door ‘Veldnorm Evenementenzorg’

De landelijke ‘Veldnorm Evenementenzorg’ geldt naar verwachting per 1 maart 2019. Deze is opgesteld door een projectgroep, met steun van organisaties en instanties uit het veld. Arjan Zadelhoff is namens de Medische Adviesraad (MAR) van Reddingsbrigade Nederland bij het opstellen betrokken. Hij geeft aan, dat er voor reddingsbrigades weinig gaat veranderen.
Mede vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en GGD GHOR Nederland (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst; Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), maar vooral vanuit het veld zelf is het idee ontstaan om dit te doen. Zadelhoff: ,,Omdat er in Nederland momenteel een wildgroei is aan organisaties die evenementenzorg leveren en er geen eenduidige eisen zijn vanuit de toezichthouders aan de invulling hiervan.” Punten Zadelhoff licht er punten uit die voor Reddingsbrigade Nederland van belang kunnen zijn. ,,Er zijn minimumeisen gesteld waaraan een eerstehulpverlener moet voldoen. Vanuit de Reddingsbrigade hanteren we een geldig OK/RK-certificaat als eis; voor ons verandert dus niks. De hulpverlener moet duidelijk herkenbaar zijn en er moet duidelijk onderscheid bestaan tussen EHBO’er en zorgprofessional. Verder moet de post als EHBO-post herkenbaar zijn. Aangezien wij onze eigen kledinglijn hebben en onze posten al goed zichtbaar moeten zijn, hebben wij ook hiermee weinig te maken. Wat voor veel EHBO’ers als iets nieuws komt, is dat verslag moet worden uitgebracht over de slachtofferbehandelingen. Voor ons als reddingsbrigades is dit niet nieuw; de meeste brigades doen dit al standaard. Als laatste: er worden eisen gesteld aan medische en risicovolle handelingen door EHBO’ers. Voor de reddingsbrigade gaat het hierbij vooral om het toedienen van (medicinale) zuurstof. Ons advies op dit moment is om dit niet te doen en zeker niet op evenementen.” Evenement ,,Belangrijk is te vermelden dat de Veldnorm Evenementenzorgalleen van toepassing is als een brigade een door de gemeente als zodanig aangemerkt evenement bewaakt. Ook als dit evenement plaatsvindt in het eigen bewakingsgebied, maar de brigade is ingehuurd dan wel gevraagd voor de bewaking, is deze veldnorm van kracht. Tijdens de reguliere strandbewaking vallen de activiteiten van de reddingsbrigade hier niet onder.”

Reddingsbrigades richting jubileum

Afdeling Reddingsbrigade van Reddingsbrigade en Zwemvereniging De Vuurtoren in Oud Gastel heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. De oprichting had op 23 november 1973 plaats, waardoor het 45-jarig bestaan kan worden gevierd.
In 2018 staan nog drie jubilea op de kalender. De eerste is Reddingsbrigade Notwin Hoorn (29-11-1973, 45 jaar). De Schoorlse Reddingsbrigade (15-12-1958, 60 jaar) en Reddingsbrigade IJsselstein (17-12-1973, 45 jaar) volgen.

Benoemingen en ontheffingen beoordelaren

Aspirant-beoordelaren die vóór 1 januari 2019 voor hun Proeve van Bekwaamheid (PvB) een positieve eindbeoordeling ontvangen, worden per 15 januari 2019 tot beoordelaar benoemd.
Per 15 september 2018 zijn benoemd tot beoordelaar Waterhulpverlening: dhr. A.P.R. Veldt mw. M. Waindrich-Jansen Per 15 september 2018 zijn (op eigen verzoek) uit de functie van beoordelaar ontheven: mw. T. Veneman-Veenstra (L1/L2//L3/PB/LC; official vanaf 2006) mw. E. Groot (L1; official vanaf 1997) mw. S. Tijssen (L1; official vanaf 2011) dhr. R. Bakker (L1; official vanaf 2001) dhr. P. v.d. Heiden (L1/L2; official vanaf 2003) Het bestuur van Reddingsbrigade Nederland dankt deze oud-beoordelaren voor de werkzaamheden die zij jarenlang voor de bond hebben verricht. Beëindiging De functies Official L1 en Official L2 zijn per 1 september 2018 aangepast. De Official L1 is nu beoordelaar Lifesaving; examinator voor de opleidingen Junior Redder, Zwemmend Redder en Lifesaver. De Official L2 is nu beoordelaar Waterhulpverlening; examinator voor de opleidingen in het kader van waterhulpverlening. Alle beoordelaren Waterhulpverlening die niet in het bezit van een waterhulpverleningsdiploma zijn, ontvingen persoonlijk bericht van de beëindiging per 15 november 2018 van hun bevoegdheid beoordelaar Waterhulpverlening. Bij vragen kan contact worden opgenomen met het Landelijk Bureau via 0255-545858 of info@reddingsbrigade.nl.

Onze partners

5cc37fc1-74dc-4a25-81d6-ae2ac3ba88e8.png 8285bd99-70be-4b5b-9b4b-ce0738c741a8.png

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier om u uit te schrijven.

© 2018 – Reddingsbrigade Nederland
2022 © Reddingsbrigade Egmond - Site by ON / OFF Marketing