Aanmeldingsformulier

Ja, ik wil (jeugd)lid worden van de Egmondse Reddingsbrigade en mijn ouder(s)/voogd gaan akkoord met de onderstaande voorwaarden:

  • Jeugdleden hebben op 1 januari van het volgende kalenderjaar de 11 jarige leeftijd bereikt.
  • De contributie bedraagt voor (jeugd)leden € 10,00 per kalenderjaar.
  • De contributie wordt jaarlijks medio maart middels automatisch incasso geïnd, en geeft tevens een korting van € 2,50.
  • Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat voor 31 december van het huidige jaar.
  • Tussentijdse opzegging houdt geen vermindering van de contributie in.
Achternaam*:
Voornaam*:
Voorletter(s):
Geslacht*:
MV
Adres*:
Postcode*:
Woonplaats*:
Telefoonnummer(s)*:
E-mailadres:
Geboortedatum:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Egmondse Reddingsbrigade om één keer per jaar de contributie af te schrijven.

bankrekening:
Ten name van:
(naam rekeninghouder *)
Plaats:
Datum:
Accepteer de voorwaarden voor akkoord.
2018 © Reddingsbrigade Egmond - Site by ON / OFF Marketing